marathi barakhadi- मराठी बाराखडी. barakhadi in Marathi to English, marathi swar-vyanjan, तसेच Alphabets

marathi barakhadi

मराठी बाराखडी marathi barakhadi :- नमस्कार मित्रांनो, ह्या लेखात आपण मराठी बाराखडी आणि त्याचे इंग्रजी लिपीमधील लेखन पाहणार आहोत. ह्यात आपण google वर search केल्या जाणार्‍या  barakhadi in Marathi to English, Marathi English barakhadi, Marathi swar and vyanjan, Marathi alphabets(मुळाक्षरे) barakhadi in Marathi to English PDF अशा प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहोत. तसेच तुम्ही मराठी बाराखडी PDF देखील download करू शकतात. चला तर पाहुयात.

marathi barakhadi

 

barakhadi in Marathi to English (मराठी बाराखडी इंग्रजीत)

मराठी भाषेत लिहिण्यासाठी प्रामुख्याने ‘देवनागरी’ लिपीचा उपयोग होतो. मराठी भाषा किंवा मराठी शब्ध इंग्रजीत लिहिण्यासाठी barakhadi in Marathi to English ह्यावर जास्त भर दिला जातो. मराठी ते इंग्रजी बाराखडीवर चांगला भर दिल्यावर इंग्रजी शब्दांचे लेखन करणे देखील सोपे वाटते. तुम्हीसुद्धा खालील मराठी बाराखडीवर चांगला अभ्यास करा आणि आपले लेखन सुधरवा.

मराठी स्वर – marathi swar (vowels) in english


a


aa


i


ee


u


oo


e


ai


o


au

अं
am

अः
ah

मराठी व्यंजन – Vyanjan (consonants) in Marathi and English


ka


kha


ga


gha


ca


cha


ja


jha

त्र
tr


ta


tha


da


dha


na


ta


tha


da


dha


na


pa


pha


ba


bha


ma


ya


ra


la


va


sha


sha


sa


ha


la

क्ष
ksha

ज्ञ
Dnya

marathi barakhadi in english


ka

का
kaa

कि
ki

की
kee

कु
ku

कू
koo

के
ke

कै
kai

को
ko

कौ
kau

कं
kam

कः
kah


kha

खा
khaa

खि
khi

खी
khee

खु
khu

खू
khoo

खे
khe

खै
khai

खो
kho

खौ
khau

खं
kham

खः
khah


ga

गा
gaa

गि
gi

गी
gee

गु
gu

गू
goo

गे
ge

गै
gai

गो
go

गौ
gau

गं
gam

गः
gah


gha

घा
ghaa

घि
ghi

घी
ghee

घु
ghu

घू
ghoo

घे
ghe

घै
ghai

घो
gho

घौ
ghau

घं
gham

घः
ghah


cha

चा
chaa

चि
chi

ची
chee

चु
chu

चू
choo

चे
che

चै
chai

चो
cho

चौ
chau

चं
cham

चः
chah


chha

छा
chhaa

छि
chhi

छी
chhee

छु
chhu

छू
chhoo

छे
chhe

छै
chhai

छो
chho

छौ
chhou

छं
chham

छः
chhah


ja

जा
jaa

जि
ji

जी
jee

जु
ju

जू
joo

जे
je

जै
jai

जो
jo

जौ
jau

जं
jam

जः
jah


jha

झा
jhaa

झि
jhi

झी
jhee

झु
jhu

झू
jhoo

झे
jhe

झै
jhai

झो
jho

झौ
jhau

झं
jham

झः
jhah

त्र
tra

त्रा
traa

त्रि
tri

त्री
tree

त्रु
tru

त्रू
troo

त्रे
tre

त्रै
trai

त्रो
tro

ञौ
trau

ञं
tram

ञः
trah


ta

टा
taa

टि
ti

टी
tee

टु
tu

टू
too

टे
te

टै
tai

टो
to

टौ
tau

टं
tam

टः
tah


tha

ठा
thaa

ठि
thi

ठी
thee

ठु
thu

ठू
thoo

ठे
the

ठै
thai

ठो
tho

ठौ
thau

ठं
tham

ठः
thah


da

डा
daa

डि
di

डी
dee

डु
du

डू
doo

डे
de

डै
dai

डो
do

डौ
dau

डं
dam

डः
dah


dha

ढा
dhaa

ढि
dhi

ढी
dhee

ढु
dhu

ढू
dhoo

ढे
dhe

ढै
dhai

ढो
dhao

ढौ
dhau

ढं
dham

ढः
dhah


na

णा
naa

णि
ni

णी
nee

णु
nu

णू
noo

णे
ne

णै
nai

णो
no

णौ
nau

णं
nam

णः
nah


ta

ता
taa

ति
ti

ती
tee

तु
tu

तू
too

ते
te

तै
tai

तो
to

तौ
tau

तं
tam

तः
tah


tha

था
thaa

थि
thi

थी
thee

थु
thu

थू
thoo

थे
the

थै
thai

थो
tho

थौ
thau

थं
tham

थः
thah


da

दा
daa

दि
di

दी
dee

दु
du

दू
doo

दे
de

दै
dai

दो
do

दौ
dau

दं
dam

दः
dah


Dha

धा
dhaa

धि
dhi

धी
dhee

धु
dhu

धू
dhoo

धे
dhe

धै
dhai

धो
dho

धौ
dhau

धं
dham

धः
dhah


na

ना
naa

नि
ni

नी
nee

नु
nu

नू
noo

ने
ne

नै
nai

नो
no

नौ
nau

नं
nam

नः
nah


pa

पा
paa

पि
pi

पी
pee

पु
pu

पू
poo

पे
pe

पै
pai

पो
po

पौ
pau

पं
pam

पः
pah


pha

फा
phaa

फि
phi

फी
phee

फु
phu

फू
phoo

फे
phe

फै
pahi

फो
pho

फौ
phau

फं
pham

फः
phah


ba

बा
baa

बि
bi

बी
bee

बु
bu

बू
boo

बे
be

बै
bai

बो
bo

बौ
bau

बं
bam

बः
bah


bha

भा
bhaa

भि
bhi

भी
bhee

भु
bhu

भू
bhoo

भे
bhe

भै
bhai

भो
bho

भौ
bhau

भं
bham

भः
bhah


ma

मा
maa

मि
mi

मी
mee

मु
mu

मू
moo

मे
me

मै
mai

मो
mo

मौ
mau

मं
mam

मः
mah


ya

या
yaa

यि
yi

यी
yee

यु
yu

यू
yoo

ये
ye

यै
yai

यो
yo

यौ
yau

यं
yam

यः
yah


ra

रा
raa

रि
ri

री
ree

रु
ru

रू
roo

रे
re

रै
rai

रो
ro

रौ
rau

रं
ram

रः
rah


la

ला
laa

लि
li

ली
lee

लु
lu

लू
loo

ले
le

लै
lai

लो
lo

लौ
lau

लं
lam

लः
lah


va

वा
vaa

वि
vi

वी
vee

वु
vu

वू
voo

वे
ve

वै
vai

वो
vo

वौ
vau

वं
vam

वः
vah


sha

शा
shaa

शि
shi

शी
shee

शु
shu

शू
shoo

शे
she

शै
shai

शो
शो

शौ
shau

शं
sham

शः
shah


sa

सा
saa

सि
si

सी
see

सु
su

सू
soo

से
se

सै
sai

सो
so

सौ
sau

सं
sam

सः
sah


ha

हा
haa

हि
hi

ही
hee

हु
hu

हू
hoo

हे
he

है
hai

हो
ho

हौ
hau

हं
ham

हः
hah


la

ळा
laa

ळि
li

ळी
lee

ळु
lu

ळू
loo

ळे
le

ळै
lai

ळो
lo

ळौ
lou

ळं
lam

ळः
lah

क्ष
Ksha

क्षा
kshaa

क्षि
kshi

क्षी
kshee

क्षु
kshu

क्षू
kshoo

क्षे
kshe

क्षै
kshai

क्षो
ksho

क्षौ
kshau

क्षं
ksham

क्षः
kshah

ज्ञ
dnya

ज्ञा
dnyaa

ज्ञि
Dnyi

ज्ञी
Dnyee

ज्ञु
dnyu

ज्ञू
dnyoo

ज्ञे
dnye

ज्ञै
dnyai

ज्ञो
dnyo

ज्ञौ
dnyau

ज्ञं
dnyam

ज्ञः
dnyah

मराठी – इंग्लिश बाराखडी PDF – Marathi Barakhadi in English words PDF Download

DOWNLOAD करा.

तर मित्रांनो तुम्हाला आमचे marathi barakhadi- मराठी बाराखडी. barakhadi in Marathi to English, marathi swar-vyanjan हे लेख कसे वाटले ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि ह्या लेखात नक्की शेअर करा. धन्यवाद!

आणखी पोस्ट पहा:- 110+ whatsapp status in Marathi || नवीन 110+ मराठी व्हाट्सअप स्टेटस.

Gautami Deshpande Wiki, Biography, Birtdate, Age, Boyfriend, Husband, Family, Sister, Parents, Education, Serial, Movies all details in Marathi.
Parrot information in marathi – पोपटविषयी माहिती मराठी
Snowdrop flower information in Marathi- snowdrop विषयी संपूर्ण माहिती.
chia seeds in marathi | चिया सीड म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती मराठीत.

Leave a Comment